30233401422_c1e6a2b7e5_o
myanmar
kulepunkter-internasjonal
75307095_ff66367769_o

INTERNASJONAL SOLIDARITET

OG BACKPACKING

Vil du lære å forstå verden litt bedre? Då er dette linja for deg!

Vil du oppleve Myanmar og få Thailand på kjøpet?

Har du lyst til å reise til Cuba?

Kan du tenkje deg å planlegge di eige backpackreise i Øst-Europa?

Likar du å reise og sjå for å få ny innsikt i og kunnskap om kva som skjer/har skjedd? Er du opptatt av spørsmål om fordelinga av godene i verda, fattigdom og overflod. Vil du gjerne skjøna samanhengar og årsaker, t.d. i saker om ekstremisme og terror? Vil du i det heile tatt forstå verda litt betre?

Vi jobbar med konfliktforståing, årsaker til krig, internasjonal politikk og dykker ned i enkeltkonfliktar for å prøve å forstå det som foregår på ein betre måte. Vi gjennomfører utenrikspolitiske reiser og drar til områder som har vore herja av krig/konflikt for å sjå med eigne auge og snakka med vitner om det som har skjedd. Vi går inn i organisasjonar for å lære meir av deira arbeid og vi hentar inn/oppsøker gode forelesarar på fagfeltet.

ISB er linja for deg som ynskjer å forstå meir av dagens verdsbilete, og vår rolle i det hele. De som elevar er i stor grad med å forma innhaldet på turane, og de skal bli sjølvstendige når det gjeld reising og backpacking innan året er ferdig.

Vi lærer om verden heime på skulen, men drar ut i verda for å få ei djupare forståing, og for å skapa vennskap til andre mennesker utanfor Norge.

Konflikter, uroligheter og ressursmangel er noko av det vi kjem til å prøva å få djupare forståing for, på våre reiser. Reisene går blant anna til Cuba og Myanmar, fordi begge landa har ufattelig mykje kultur og interessant historie. Det er også fine plasser for å koma i kontakt med lokale innbyggere. Vi legg også opp til mindre turer i nærleiken.

Vi jobbar med politiske spørsmål på nasjonalt og internasjonalt nivå. Klasserommet er ein plass der vi får testa, og retesta våre meningar og synspunkt gang på gang.

Dette er døme på ulike spørsmål vi jobber med på ISB:

 • Kvifor blussar konfliktar mellom statar, folkegrupper, og ulike nasjonaliteter opp?
 • Kva har historie, tradisjonar, og kultur å sei for bakrgunnen til konflikter og f.eks fattigdom?
 • Korleis har landets politikk påvirka levekår og økonomi for folket?
 • Forståing for samanhengar.
 • Årsaker og løysinger på saker som blant annet terror og ekstremisme.
 • Jobbing med konfliktforståing på generelt nivå, og dypdykk i enkeltkonflikter.

Som klasse jobber vi mye sammen, og på ein friere og meir kreativ måte enn det du ofte kjenner til. Vi velger ofte tema etter kva klassen synes er interessert. Sjølvstendighet, åpenhet, og sjølvutvikling står sterkt. Vi har også mål om å laga aksjonar, markeringar og innsamlingar til formål vi meiner er viktige. Klassen er ofte fordelt 50/50 mellom jenter og gutter.  ( * Ved store uroligheter i Myanmar, vel vi eit annet reisemål i Asia)

 

DETTE LÆRER DU;

 • Backpacking/Reising
 • Kunnskap
 • Forståing
 • Cuba
 • Myanmar
 • Solidaritetsarbeid
 • Engasjement
 • Sjølvtillit

 

Ved å opne opp og forstå vil du få mykje ny kunnskap om internasjonale, politiske spørsmål. Sidan vi brukar «sjå og forstå» – metoden vil det også gi deg ein unik innsikt og bakgrunn for dei spørsmåla/tema vi tar opp. Engasjement og forståing for internasjonale spørsmål er eit viktig signal utad til studieplassar og arbeidsgjevarar.

Du lærer blant anna politisk teori ( samanlikning av ulike politiske teorier ) og forstå politikk og dens innvirkning på alt rundt oss, og kva det kan føre til av gode og dårlege vilkår for folk og land. I dette er sjølvsagt internasjonal politikk eit sentralt tema. Kulturforståing er eit anna stort tema. Skal vi klare å forstå verda er det viktig at vi har god kunnskap om dei ulike kulturane som fins og korleis dei kjem til uttrykk og kva som skiller kulturar frå kvarandre og derfor er grobunn for konfliktar. På same måte er det med religionar. Vi set oss godt inn i radikalisering og terrorisme. Kva gir grobunn for terrosisme og kva typar terrorisme fins. Du får og lære om konfliktsaker knytta til bruk av eller mangel på naturressursar. Vi går også inn på fiendebilete i verda i dag, på fattigdomsproblemet som årsak til konfiktar og på kva problem som er knytta til minioritetsproblematikk.

MÅL FOR LINJA
 • Gi opplysning og kunnskap om verda vi lever i
 • Auke forståinga for konfliktar og bli meir bevisste på dei konfliktane som oppstår/pågå
 • Skapa engasjement
 • Få nye perspektiv
 • Åpne opp for verden
DETTE LÆRER DU OM
 • Terrorisme
 • Ekstremisme
 • Religionskonfliktar
 • Kulturforskjellar
 • Solidaritetsarbeid
 • Bistand
 • Fattigdomsproblematikken
 • Politikk
 • Fredsarbeid
 • Landinformasjon
DETTE OPPLEVER DU

Ei fagleg oppdatering på interesseområdet. Du opplever spennande og interessante forelesarar, besøk i område som har vore herja av krig eller konflikt. Du kan også få oppleva å dra til område som framleis er i konflikt med den spenninga som er knytta til det. Du vil få oppleva storpolitikk når vi besøker organisasjonar eller politiske parti.

I tillegg til alt det du opplever i forhold til forelesningar, gruppearbeid og rollespel i sjølve faget vil du oppleva:

 • Myanmar og Thailand
 • Cuba
 • Tidsvitner som vil fortelja om sine opplevingar
 • Besøk hos organisasjonar
 • Sjå og høyra spor etter nylege konfliktar
 • Besøk i område med pågåande konflikt
 • Studiereiser/Backpacking på eige hand

EG VIL SØKJE PÅ DENNE LINJA

215319424_1a1621788d_o
8647374428_af8b9b72d7_o
cuba1

Bli med på spennande reiser!

Opplevingane ventar på deg! 

Aktuelle reisemål:

Thailand

Myanmar ( anna reisemål ved uroligheiter )

Cuba

Øst-Europa ( eigen backpacking-tur )

23548447_10155319685987739_2121760091_n
Lurar du på noko om linja?

Ta gjerne kontakt med skulen:

Kjersti Austli
91619960

kjerstiaustli@gmail.com